НЕСТОПАНСКО СДРУЖЕНИЕ
АСОЦИАЦИЯ ПО ФИЗИКАЛНА МЕДИЦИНА И РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Актуално
Предстоящо

Асоциацията

Асоциацията е неправителствена организация от доброволно сдружени лекари-специалисти по физикална медицина и рехабилитация, формирана като юридическо лице с нестопанска цел през 2001 г., което изпълнява следните задачи:
 • Развитие на здравеопазването в областта на профилактиката, терапията и рехабилитацията с естествени и преформирани физикални фактори

 • Подпомагане професионалната и личностна реализация на лекарите-специалисти по физикална медицина и рехабилитация

 • Защита на професионалните интереси на лекарите-специалисти по физикална медицина и рехабилитация

 • Подпомагане развитието на балнеологията, климатологията, международния туризъм в насока профилактика, терапия и рехабилитация

 • Подпомагане лечението и социалната интеграция на инвалидизираните лица

 • Подобряване на обучението на специалистите и специализантите поп физикална медицина и рехабилитация чрез провеждане на курсове, семинари, набиране и предоставяне на информация за най-новите методики в областта на физикалната медицина от национален и международен мащаб

 • Организиране отпечатването на брошури, бюлетини и списание за подпомагане актуализирането на физиопрофилактиката, физикалната терапия и рехабилитацията на социално значимите заболявания

 • Сключване на договори и възлагане на членовете на сдружението :
  • Проучването на нови генератори за преформирани фактори и други лечебни средства
  • Изработване на нови рехабилитационни програми и тяхното внедряване
  • Извършване на експертни оценки на минерални води
  • Даване на мнения при изработването на проекти за изграждане и реконструкция на балнеоложки и климатични обекти

 

За контакти: office@bgsprm.com